‘Naar beste weten…’ - wat koop je daarvoor?
Disclosure statement als deskundige verkeer, vervoer, mobiliteit en RO:

Over Walraad
Adriaan Walraad werkt intrinsiek gemotiveerd aan verkeer, vervoer, mobiliteit en RO. Hij is integer en transparant daarover, onpartijdig en niet politiek gekleurd. Zakelijk is zijn bedrijf Walraad Verkeersadvisering, met Adriaan Walraad als enige werknemer, onafhankelijk, financieel gezond en met alle aandelen in bezit van Adriaan Walraad.
Walraad Verkeersadvisering staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Opbouw expertise
De kennis van Adriaan Walraad is ontleend aan twee academische studies: Civiele Techniek aan de TU Delft (met twee aanvullende examens en het beste afstudeercijfer dat jaar) en Master Business Administration aan de Rijksuniversiteit Groningen. Adriaan Walraad is gecertificeerd als verkeersveiligheidsauditor. Daarnaast heeft hij opleidingen gedaan voor projectmanagement Prince2, verkeersbesluiten en tijdelijke verkeersmaatregelen.
Hij is initiatiefnemer, hoofdauteur en inhoudelijk eindredacteur van het standaardwerk ‘handboek verkeersveiligheid’ van CROW. Deze publicatie is later ook in het Engels verschenen.
leven lang leren

Ervaring als deskundige
Al vanaf het begin van zijn carrière deed Adriaan Walraad ervaring op in het adviseren en coachen van juristen. Hij heeft een opleiding als gerechtelijk deskundige gedaan bij de Universiteit Leiden en sinds vijf jaar heeft hij een registratie als deskundige bij de LRGD (Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen).
Hij verzorgde in-company training voor STAB en is later onderdeel gaan uitmaken van van de flexibele schil STAB. Adriaan Walraad heeft ook een registratie als deskundige bij de LDM van de Politie (Landelijk Deskundigheids Makelaar). Daarnaast brengt hij jaarlijks een tiental (grotere en kleinere) memo’s, verslagen en rapporten uit op eigen titel.

Waardering in samenleving
Een deel van de tijd werkt Adrian Walraad in de rol van meewerkend voorman in de gemeentelijke verkeerskundige praktijk: hij bouwde teams verkeer op voor de gemeenten Lelystad, Deventer, ’s Hertogenbosch, Oegstgeest en Krimpenerwaard. Hij werkt daarbij hecht samen met bestuurders, verwante vakdisciplines en ook met heel andere vakgebieden.
Adriaan Walraad brengt meer dan 25 jaar ervaring als verkeerskundige mee. Daardoor heeft hij een groot netwerk met top specialisten.

Bijdragen aan het vakgebied
Adriaan Walraad is 18 jaar ervaring met kennisoverdracht in het HBO onderwijs. Hij doceerde zeven jaar op de NHTV, de grootste opleiding voor verkeerskundigen. Later zette hij in drie jaar een nieuwe opleiding Mobilteit op in Almere voor Windesheim; de opleiding is toen geaccrediteerd en voert de verschillende rankings aan als topopleiding. Daarna gaf hij nog 8 jaar les als hooggewaardeerde vakdocent.
Daarnaast levert Adriaan Walraad bijdrage aan landelijke innovaties: verkeersprestatie op locatie, langzaam rijden gaat sneller, de GOW30 en de veiligheidsindicator (voor verkeerslirchtenregelingen, met VIALIS). Hij schreef een tiental publicaties als auteur, een tiental als coauteur en meer recent meer dan 50 goedgelezen blogs.